O stowarzyszeniu


Stowarzyszenie o nazwie Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej powstało wiosną 2008 r.
W dniu 30 kwietnia uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem Towarzystwa jest popularyzacja historii regionu Sudetów oraz opieka nad miejscami historycznymi. Cel Towarzystwa realizowany jest poprzez:
- utworzenie i działalność grup rekonstrukcji historycznej,
- propagowanie historii poprzez działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską,
- gromadzenie i popularyzację materiałów historycznych,
- organizowanie zebrań członków Towarzystwa,
- propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- współpracę z organami administracji oraz instytucjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
- organizowanie inscenizacji i widowisk historycznych oraz lekcji żywej historii.

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoby, nie posiadające obywatelstwa polskiego, mogą być członkami Towarzystwa na takim samych zasadach, jak osoby posiadające obywatelstwo polskie. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Towarzystwa wyłącznie po wyrażeniu zgody na piśmie przez prawnych opiekunów. Obecnie Towarzystwo liczy 20 członków.


statut, składkiWładze Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa (kadencja do 30.04.2017)
przewodniczący: Krzysztof Czarnecki (Świdnica)

Komisja Rewizyjna (kadencja do 30.04.2017)
przewodniczący: Tomasz Miecznikiewicz (Świdnica)
Robert Sokalski (Świdnica)
Patrycjusz Malicki (Świdnica)

informacje

Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej
ul. Parkowa 29/1, 58-100 Świdnica
nr KRS 0000305220
REGON: 020798927
NIP: 884-266-89-84

nr rachunku bankowego: 58 1940 1076 3054 0679 0000 0000
Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna
pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

kontakt:
-> Krzysztof Czarnecki, tel.: 603 244-245, e-mail: regiment@altkreytzen.org.pl