Statut Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej

tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 5.06.2011 r.Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Ustanawia się stowarzyszenie o nazwie "Sudeckie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej”, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Świdnica w woj. dolnośląskim.

§ 3.

Towarzystwo obejmuje swym działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.Rozdział 2. Cel Towarzystwa oraz sposoby jego realizacji.

§ 4.

Celem Towarzystwa jest popularyzacja historii, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Sudetów, oraz odtwórstwo historyczne i opieka nad miejscami historycznymi.

§ 5.

Cel Towarzystwa realizowany jest poprzez:
1.Utworzenie i działalność grup rekonstrukcji historycznej.
2.Propagowanie historii poprzez działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską.
3.Gromadzenie i popularyzację materiałów historycznych.
4.Organizowanie zebrań członków Towarzystwa.
5.Propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
6.Współpracę z organami administracji oraz instytucjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
7.Organizowanie inscenizacji i widowisk historycznych oraz lekcji żywej historii.

§ 6.

Dla osiągnięcia swego celu Towarzystwo podejmuje wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania.Rozdział 3. członkostwo Towarzystwa, prawa i obowiązki członka.

§ 7.

1. Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Osoby, nie posiadające obywatelstwa polskiego, mogą być członkami Towarzystwa na takim samych zasadach, jak osoby posiadające obywatelstwo polskie.
3. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Towarzystwa wyłącznie po wyrażeniu zgody na piśmie przez prawnych opiekunów.

§ 8.

Tytuł i prawa członka Towarzystwa nabywa się za zgodą Zarządu Towarzystwa, po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej.

§ 9.

1. Utrata praw członka zwyczajnego następuje poprzez:
a) złożenie pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa,
b) orzeczenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
c) skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Osoba, która utraciła członkostwo w wyniku decyzji Komisji Rewizyjnej, może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia informacji o utracie członkostwa odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa. Do czasu rozpatrzenia odwołania prawa członkowskie tej osoby pozostają w zawieszeniu. Decyzja Walnego Zebrania Towarzystwa jest ostateczna.

§ 10.

Członek Towarzystwa ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Towarzystwa, z tym, ze osoby poniżej 16 roku życia nie mają prawa głosu.
2. Czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach do organów Towarzystwa, za wyjątkiem osób poniżej 16 roku życia.
3. Uczestniczyć we wszystkich działaniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
4. Zgłaszać wnioski organom Towarzystwa.
5. Korzystać z posiadanych przez Towarzystwo środków oraz urządzeń, na zasadach określonych przez Towarzystwo.

§ 11.

Członek Towarzystwa ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowienia Statutu oraz regulaminów Towarzystwa.
2. Opłacać w terminie składki członkowskie.
3. Realizować uchwały organów Towarzystwa.Rozdział 4. struktura i organy Towarzystwa.

§ 12.

Organami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Towarzystwa.
2) Zarząd Towarzystwa.
3) Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

§ 13.

1. Członkowie Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wybierani są przez Walne Zebranie Towarzystwa na okres 3 lat w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna Towarzystwa, oraz poszczególni członkowie tych organów, mogą być przez właściwe organy odwołani przed upływem kadencji.

§ 14.

1. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka Zarządu Towarzystwa, przeprowadza się ponowne wybory.
2. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, przeprowadza się wybory uzupełniające.Rozdział 5. Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 15.

Walne Zebranie Towarzystwa jest zebraniem wszystkich członków Towarzystwa.

§ 16.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa należy:
1. podejmowanie uchwał dotyczących:
a) koncepcji działań Towarzystwa,
b) budżetu rocznego Towarzystwa,
c) zmian w statucie Towarzystwa,
d) rozwiązania Towarzystwa.
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz ich poszczególnych członków.
3. przyjmowanie sprawozdań z działalności organów Towarzystwa.

§ 17.

1. Walne Zebranie Towarzystwa zbiera się przynajmniej raz w roku na zebraniu zwyczajnym, które powinno odbyć się w terminie do 31 marca.
2. Na zebraniu zwyczajnym Walne Zebranie Towarzystwa zapoznaje się ze sprawozdaniem z rocznej działalności Towarzystwa, oraz uchwala program działania i budżet Towarzystwa na rok bieżący.

§ 18.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa na wniosek w formie uchwały własnej, Komisji Rewizyjnej, lub pisemny wniosek co najmniej połowy członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

1. Decyzje Walnego Zebrania Towarzystwa podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na ich liczbę, z zastrzeżeniem § 31.
2. W sytuacji braku kworum, po przyjęciu przez Zarząd stosownej uchwały stwierdzającej brak możliwości rozpoczęcia obrad przez Walne Zebranie Towarzystwa w pierwszym terminie, Zarząd Towarzystwa wyznacza termin drugi. Minimalny czas, jaki musi upłynąć pomiędzy pierwszym a drugim terminem Walnego Zebrania Towarzystwa, wynosi jedną godzinę.Rozdział 6. Zarząd Towarzystwa.

§ 20.

Zarząd Towarzystwa jest jednoosobowy. Przewodniczący Zarządu pełni jednocześnie funkcję sekretarza i skarbnika.

§ 21.

1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz oraz kieruje bieżącą jego działalnością poprzez dokonywanie wszystkich czynności z tym związanych, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, a zwłaszcza zwołuje, przygotowuje i prowadzi zwyczajne i nadzwyczajne zebrania Walnego Zebrania Towarzystwa oraz przygotowuje projekty uchwał.
2. Szczegółowe obowiązki oraz uprawnienia Zarządu Towarzystwa mogą być określone w regulaminie.
3. Do wykonania określonego zadania Zarząd Towarzystwa może mianować pełnomocnika, którego kompetencje określone są uchwałą.

§ 22.

1. Zarząd Towarzystwa podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
2. Oświadczenie woli za Towarzystwo składa Przewodniczący Zarządu.Rozdział 7. Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.

§ 24.

Członkami Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie mogą być członkowie Zarządu Towarzystwa.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa sprawuje kontrolę nad działalnością organów Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje w sprawie ukarania członka Towarzystwa.
3. Szczegółowe obowiązki oraz uprawnienia Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, jak i poszczególnych członków mogą być określone w regulaminie.

§ 26.

Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów w obecności wszystkich członków.Rozdział 8. Majątek Towarzystwa.

§ 27.

Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 28.

Fundusze Towarzystwa powstają z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizn, oraz innych źródeł przewidzianych prawem.

§ 29.

Minimalną wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz sposób ich opłacania określa uchwała Walnego Zebrania Towarzystwa.

§ 30.

Dla zdobycia środków Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.Rozdział 9. Przepisy końcowe.

§ 31.

Wszelkie zmiany statutu oraz decyzja o likwidacji Towarzystwa następują na mocy uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa, przyjętej kwalifikowaną większością ½ + 1 głosów wszystkich członków Towarzystwa.

§ 32.

Sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Towarzystwa precyzuje uchwała Walnego Zebrania Towarzystwa.statut uchwalono dn. 9 lutego 2008 r.