uchwała Walnego Zebrania
Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej
nr 01/2008 z dnia 16.08.2008


w sprawie wysokości składek członkowskich oraz opłat wpisowych członków
Sudeckiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej§ 1.
1. Wysokość składki członkowskiej wynosi:
a) 30 (trzydzieści) zł rocznie dla uczniów i studentów, nie posiadających stałego zatrudnienia,
b) 100 (sto) zł rocznie dla pozostałych członków Towarzystwa
2. Składkę należy wpłacić przynajmniej w połowie rocznej wysokości do końca pierwszego kwartału kalendarzowego każdego roku, w pozostałej części do końca pierwszego półrocza.

§ 2.
Wysokość opłaty wpisowej do Towarzystwa wynosi 50 zł.

§ 3.
1.Koło Lokalne może uchwałą Walnego Zarządu Koła podnieść wysokość składek swoich członków.
2.Zwiększona część składki członkowskiej pozostaje w całości do dyspozycji Koła Lokalnego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Towarzystwa: Krzysztof Czarnecki
Sekretarz Zarzadu Towarzystwa: Tomasz Pięknik
Skarbnik Towarzystwa: Tomasz Miecznikiewicz